Find us on social media

Tornooireglement
MINI MOERBEKE VZW - TORNOOIREGLEMENT 2018 

Ons doel: een sportief tornooi. Wij rekenen op ALLE spelers!
 

Spelers die zich niet correct gedragen – zowel verbaal als fysiek - kunnen op elk moment uit het tornooi worden gesloten door de tornooileiding.
 

Uw ploegverantwoordelijke is de
VERANTWOORDELIJKE voor ELK van zijn ingeschreven spelers. Hij is de enige contactpersoon voor de tornooi-organisatie EN is aanwezig op het tornooi.

 De verantwoordelijke dient al het mogelijke te doen om wangedrag - op en rond de voetbalterreinen - van zijn spelers te vermijden.
 

1. ALGEMEEN

Het inschrijvingsformulier, het formulier “nuttige inlichtingen” , de spelerslijst en het “reglement parkeren, kamperen en afval sorteren” maken integraal deel uit van het reglement. Het tornooi wordt gespeeld volgens de algemene regels van de Vlaamse Minivoetbal Federatie (V.M.F.), behoudens de hierna volgende wijzigingen. Deze wijzigingen zijn van kracht voor alle wedstrijden (schiftings- en classificatieronde).  

2. SPELERS

De deelnemende spelers moeten VÓÓR het begin van het tornooi op het wedstrijdsecretariaat gemeld worden via de spelerslijst in bijlage: af te drukken, in te vullen en mee te brengen. Een speler mag slechts voor 1 ploeg spelen op het tornooi. Geblesseerde spelers kunnen vervangen worden of bijkomende spelers kunnen toegevoegd worden aan de spelerslijst – aanwezig op het tornooisecretariaat – ten laatste voor aanvang van de eerste wedstrijd van de ploeg op zondagochtend. Ook voor deze spelers geldt de identificatieplicht !   Zie ook punt 2 van de “nuttige inlichtingen”: aanmelding – identificatieplicht voor alle spelers.
3. SCHOEISEL
De wedstrijden worden betwist op pantoffels. Op pantoffels met kunstnoppen mogen de noppen maximum 4 à 5 mm lang zijn MINIMUM 32 noppen/ schoen. Veldvoetbalschoenen met studs, of met noppen hoger dan 4 à 5 mm zijn niet toegelaten. De scheidsrechter beslist soeverein, ingeval van discussie, over de al dan niet toelaatbaarheid van het schoeisel.  

4. WEDSTRIJDDUUR / AANVANGSUUR WEDSTRIJDEN

De wedstrijden met ploegen van 4 spelers (vier tegen vier) worden betwist over tweemaal 13 minuten tijdens de schiftings-en classificatieronde. De finale wordt gespeeld over vier maal 13 minuten. De organisatie behoudt zich het recht voor om de duur van de wedstrijden, op ieder ogenblik van het tornooi,te veranderen wegens dringende noodzaak. De uitslagen van de voordien gespeelde wedstrijden worden hierdoor niet gewijzigd. Opzettelijk tijdverlies (3-secondenregel) is ook van toepassing gedurende het tornooi. D.w.z.: wanneer de bal buiten het veld is, of als een vrijschop dient gegeven te worden, moet de bal terug in het spel gebracht worden binnen de 3 seconden. Niet naleven van deze regel heeft balverlies tot gevolg. De 3-secondenregel is niet geldig bij het nemen van een strafcorner.
Een strafcorner wordt gegeven na de DERDE corner (hoekschop). De speler, die kopt, mag de grond voorbij de strafcornerlijn niet raken voor de bal de doellijn overschrijdt. Een strafschop wordt gegeven vanaf de middenstip van het terrein. Na de eerste helft van de wedstrijd wordt DIRECT gewisseld van helft. De geprogrammeerde aanvangsuren van de wedstrijden kunnen indien nodig door de tornooileiding gewijzigd worden. In dat geval zullen de betrokken ploegen verwittigd worden.  

5. PLOEGVERANTWOORDELIJKE

De  verantwoordelijken van de spelende ploegen bevinden zich links en rechts van de wedstrijdtafel. Een verantwoordelijke  van elke ploeg kan aan de wedstrijdtafel zitten. Bij afwezigheid van een verantwoordelijke  aan de wedstrijdtafel, verliest de ploeg elke mogelijkheid tot protest bij verkeerde administratie van de wedstrijd. De bezoekende ploeg bezorgt het wedstrijdformulier op het wedstrijdsecretariaat, DIRECT na de match. De bezoekende ploeg begint telkens de wedstrijd. De thuisploeg zorgt voor een wedstrijdbal. Elke ploeg zorgt voor een 2de set truitjes. De thuisploeg(eerst vermeld op het scheidsrechtersblad) dient de kleur aan te passen.  

6. VERVANGINGEN / FORFAIT

De wedstrijd moet aangevat worden met minimum 3 spelers. Vervangingen gebeuren zoals beschreven in de Alg Reglementen van de V.M.F. Gedurende de ganse wedstrijd zijn vervangingen toegelaten door beide ploegen onafhankelijk van het balbezit. Een ploeg die tijdens de schiftingsronde tweemaal forfait heeft gegeven, wordt uit het tornooi gesloten. Alle tot dan behaalde resultaten van de ploeg , worden met terugwerkende kracht herleid tot 5 – 0 forfaitcijfers.  

7. PROTEST- en RECHTSTREEKSE CORNER
A) PROTESTCORNER Verbaal en fysiek protest van elke speler (dus OOK de reservespelers naast het terrein) kan bestraft worden met een EXTRA corner. De ploegverantwoordelijke wordt verzocht om zijn “moeilijke spelers” in toom te houden tegenover de scheidsrechter !!!!
B) RECHTSTREEKSE STRAFCORNER Elke spelfout begaan door een verdediger BUITEN zijn STRAFSCHOPGEBIED waarvoor de arbiter een gele of rode kaart toont en waarbij hij oordeelt dat aan de aanvallende ploeg een REËLE DOELKANS wordt ontnomen zal bestraft worden met een rechtstreekse strafcornerbal. Spelfouten die hiervoor in aanmerking kunnen komen: bal met de hand wegslaan om een doelpunt te voorkomen, sliding als laatste man uit de voeten van een aanvaller, truitje trek op een doorgebroken aanvaller, wegduwen van een aanvaller op weg naar een doelkans…  

8. GELE en RODE KAART

Een verwittiging(gele kaart) in een wedstrijd heeft uitsluiting in die wedstrijd tot gevolg, maar de speler mag vervangen worden (OOK in de finale).
Een rode kaart betekent onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd (de speler mag NIET vervangen worden). De ploegverantwoordelijke dient de naam van de uitgesloten speler aan de scheidsrechter op te geven. De speler wordt door de GROENE TAFEL gesanctioneerd. De groene tafel, door de tornooileiding samengesteld, bestaat uit drie verantwoordelijken van de organisatie. De groene tafel beslist soeverein over sancties en geschillen op basis van het wedstrijdverslag en eventueel de getuigenissen van scheidsrechter en ploegverantwoordelijke. Ingeval van zware incidenten kan een ganse ploeg uit het tornooi uitgesloten worden.  

9. SCHEIDSRECHTER

De scheidsrechter beslist soeverein over de te nemen beslissingen tijdens de aan gang zijnde match. Alle spelers dienen zich onmiddellijk bij zijn beslissing neer te leggen.
Klachten over scheidsrechterlijke beslissingen, kunnen door het tornooisecretariaat NIET aanvaard worden. De tornooiorganisator beslist soeverein wie een wedstrijd zal leiden. Ingeval van incidenten, rode kaart en / of stilleggen van een wedstrijd kan de organisatie zich baseren op het wedstrijdverslag en /of getuigenis achteraf van de scheidsrechter.  

10. KLASSEMENT

In de schiftingsronde speelt elke ploeg tegen elke andere ploeg uit zijn reeks. Een zege betekent 3 punten, gelijkspel telt voor 1 en verlies voor 0 punten. Na de schiftingsronde wordt voor elke reeks een klassement opgemaakt. Bij gelijkheid van punten worden volgende criteria in deze volgorde toegepast: meeste overwinningen, doelpuntensaldo, gescoorde goals, onderling resultaat. Indien hierna nog gelijkheid bestaat, wordt per ploeg telkens 1 strafcorner gegeven tot één ploeg mist en de andere scoort. De thuisploeg start met het nemen van de strafcorner. De koppelsamenstelling mag bij elke strafcorner gewijzigd worden. In de classificatieronde (na de schiftingsronde) is er rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand in een classificatiewedstrijd wordt de ploeg met het hoogste aantal corners (dus effectieve hoekschoppen) eerst geklasseerd. Als hierin gelijkheid bestaat worden strafcorners getrapt volgens de hierboven vermelde regels van de schiftingsronde. De finale (wedstrijd om de 1° en 2° plaats) wordt over 4x13 minuten betwist. Deze finale wordt geleid door 2 scheidsrechters en 2 bestuursleden van Mini Moerbeke aan de wedstrijdtafel. Bij gelijke stand na 4 periodes wordt naar een GOLDEN GOAL gespeeld. De “golden goal” kan een normaal gescoord doelpunt zijn of ook een benutte strafcorner bekomen na de 3° corner. De verlenging wordt gestart met een nulstand aan corners voor beide ploegen.  

11. ONGEVALLEN / EERSTE HULP / VERZEKERING
 
Wanneer een speler in een ongeval betrokken wordt, gelieve dan eerst het Rode Kruis aanwezig op het tornooi te raadplegen. Deze mensen zijn aanwezig om de eerste hulp te bieden en indien nodig een dokter of ziekenwagen op te roepen. Er is door de organisatie GEEN VERZEKERING voorzien voor de deelnemers.  

12. MATERIAAL
 
Elke ploeg zorgt en is verantwoordelijk voor haar materiaal. In geval van verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, kunnen noch de organisatie noch haar leden aansprakelijk gesteld worden.
Alle spelers dienen het reglement te kennen. Door hun deelname aan het tornooi verklaren de ploegen en hun deelnemende spelers zich ermee AKKOORD. Wij rekenen op de volledige medewerking en sportiviteit van alle deelnemers en wensen de ploegen een sportief en succesvol weekend.